Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

18.07.2022

Exercicis d'Intercomparació avalen la qualitat dels nostres resultats

Durant el primer semestre de l'any 2022, laboratoris de l’àrea de Química Elemental i Molecular dels CCiTUB (Cromatografia Gasos-Espectrometria Masses Aplicada, Anàlisi de Metalls, Medi Ambient-Isòtops estables) han participat en diferents exercicis d’intercomparació (FAPAS , FIRMS, IELAB, INSST, LGC i MATCONTROL) que han comptat amb la participació de laboratoris tant nacionals com estrangers.

Les intercomparacions consisteixen en l'organització, desenvolupament i avaluació d'assaigs d’un mateix paràmetre o similars per un conjunt de laboratoris, d'acord amb unes condicions predefinides. Aquests exercicis son una eina que disposen els laboratoris per a la millora de serveis al proporcionar una valoració independent de les dades dels laboratoris, comparant amb valors de referència o amb l'exercici de laboratoris similars.

Aquesta pràctica es duu a terme de forma regular per part de diferents laboratoris dels CCiTUB, amb l'objectiu d’avaluar, comparar i millorar la qualitat dels seus serveis. El fet de participar-hi permet el control i validació de mètodes propis, provar nous assajos o mesuraments, revisar aquells que es duen a terme amb poca regularitat i comparar els resultats obtinguts utilitzant mètodes o procediments diferents, ajudant així a seleccionar la metodologia que s'adequa millor a un estudi determinat i a les necessitats dels usuaris.

En aquest semestre, els resultats han estat satisfactoris amb totes les tècniques d’anàlisi amb les que s’ha participat (GC-MS, GC-FID, ICP-OES, ICP-MS, AEO i EA-(TC)-IRMS). Aquests resultats avalen la fiabilitat dels serveis oferts per part dels CCiTUB i permeten una avaluació periòdica de la qualitat de les prestacions de servei dels nostres laboratoris.

Amb l' objectiu de garantir el millor servei possible als seus usuaris, els Centres Científics i Tecnològics també tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015. Aquest satisfà també els requisits de les Normes de Correcta Fabricació (GMP), i vetlla per la millora contínua del servei ofert als clients així com dels processos de prestació de serveis del centre.