Centres Científics i Tecnològics UB

Anàlisi d’interaccions moleculars

Contacte: intermol@ccit.ub.edu

Ressonància de Plasmó de Superfície (SPR) en temps real i sense marcatge.
Posta a punt de l’assaig per cada parell de molècules en particular: elecció de xip més convenient, optimització de la immobilització del lligand (densitat de lligand, pH, concentració). Elecció del canal de referència més convenient, tampó i temperatura.
Optimització de l’estratègia a seguir per tal d’obtenir els millors resultats tenint en compte la natura de la mostra: assaig qualitatiu o quantitatiu.
Avaluació de les velocitats d’associació i dissociació (kon, koff), vida mitja del complex i de les constants a l’equilibri (KA, KD) en diferents models: proteïna/DNA, proteïna/proteïna, proteïna/pèptid, carbohidrat/proteïna, RNA/DNA.
Elecció de principis actius en recerca farmacològica.
Anàlisi termodinàmica.
Determinació del domini d’unió entre una proteïna i modificacions de la mateixa envers la seva diana.
Efecte de cofactors, ions i altres molècules envers la cinètica d’unió.
Detecció de toxines.
Caracterització de la resposta immunològica.
Estudi de l’efecte (en termes de cinètica) de modificacions introduïdes a anticossos terapèutics.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
COMAS RIU (*) JAUME F. Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034654 jcomas@ccit.ub.edu
TAULES MARIN MARTA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037266/
934034654
marta@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació