Centres Científics i Tecnològics UB

Anàlisi d'interaccions moleculars

 • Ressonància de Plasmó de Superfície (SPR) en temps real i sense marcatge.
 • Posta a punt de l'assaig per cada parell de molècules en particular: elecció de xip més convenient, optimització de la immobilització del lligand (densitat de lligand, pH, concentració). Elecció del canal de referència més convenient, tampó i temperatura.
 • Optimització de l'estratègia a seguir per tal d'obtenir els millors resultats tenint en compte la natura de la mostra: assaig qualitatiu o quantitatiu.
 • Avaluació de les velocitats d'associació i dissociació (kon, koff), vida mitja del complex i de les constants a l'equilibri (KA, KD) en diferents models: proteïna/DNA, proteïna/proteïna, proteïna/pèptid, carbohidrat/proteïna, RNA/DNA.
 • Elecció de principis actius en recerca farmacològica.
 • Anàlisi termodinàmica.
 • Determinació del domini d'unió entre una proteïna i modificacions de la mateixa envers la seva diana.
 • Efecte de cofactors, ions i altres molècules envers la cinètica d'unió.
 • Detecció de toxines.
 • Caracterització de la resposta immunològica.
 • Estudi de l'efecte (en termes de cinètica) de modificacions introduïdes a anticossos terapèutics.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
TAULÉS MARIN (*) MARTA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037200 marta@ccit.ub.edu

(*) per a més informacióEnllaços d'interès:

ContactaAlta usuari