Centres Científics i Tecnològics UB

Crio-Microscòpia electrònica

 • Tècniques de preparació de mostres:
  • Fixació i inclusió de mostres a temperatura ambient: tècnica convencional.
  • Criofixació: alta pressió, impacte, immersió en propà o età.
  • Criosubstitució i crioinclusió.
  • Criofractura, Crioassecatge i ombrejats metàl·lics.
  • Ultramicrotomia: semifins, ultrafins tot tipus de resines.
  • Crioultramicrotomia: criopreparació i criotalls.
  • Crioultramicrotomia de mostres vítries (vitreous cryo-sectioning).
 • Tècniques de tinció i marcatge:
  • Tinció negativa i contrast.
  • Inmunomarcatges.
  • Hibridació in situ.
  • Autoradiografia.
 • Tècniques d’observació i anàlisi:
  • Microscòpia electrònica de transmissió temperatura ambient (100 kv – 120 kv)
  • Criomicroscòpia electrònica (200 kv FEG)
  • Tomografia i Crio-tomografia electròniques (+70º/-70º single axis)
  • Reconstrucció tridimensional
 • Tècniques de microscòpia òptica:
  • Inclusió en parafina.
  • Microtomia de parafina.
  • Hibridació in situ.
  • PCR in situ.
 • Ultraestructura convencional de cèl·lules senceres i teixits.
 • Ultraestructura convencional de partícules aïllades, orgànuls aïllats o petits organismes.
 • Ultraestructura d’alta preservació de cèl·lules, teixits i mostres particulades o petits organismes, mitjançant talls. Diversos graus de preservació i visualització.
 • Estudi de l’organització de partícules intramembrana.
 • Caracterització nanomètrica topogràfica i/o de l’interior de compostos lipo/lipoproteics, proteïnes, assemblatges de proteïnes, membranes i biomaterials.
 • Reconstrucció tridimensional d’estructures aïllades o particulades.
 • Reconstrucció tridimensional d’estructures (macromolècules, nanomàquines o cossos subcel·lulars) in situ, a l’interior de la cèl·lula.
 • Reconeixement molecular, o localització in situ a nivell subcel·lular, de proteïnes, àcids nucleics i altres macromolècules.
 • Estudis quantitatius de mesures o marcatges a escala nanomètrica.
 • Preparació bàsica per a microscòpia òptica de transmissió.
 • Estudi de l’estructura 3D de proteïnes o complexes macromoleculars.
 • Estudi de l’estructura en 3D d’estructures cellulars.
 • Caracterització de liposomes, micel·les, bicel·les o altres partícules lipoproteiques. Efecte de tensioactius. Interacció d’aquests compostos amb material biològic com vehicles de drogues.
 • Estudi de nanopartícules amb pèptids, proteïnes, etc. i la seva possible entrada a cèl·lules tumorals o a través de la pell, mucoses, barrera hematoencefàlica…
 • Estudi de cèl·lules o biomolècules funcionalitzades sobre substrats nanoestructurats.
 • Estudis 3D de proteïnes d’interès farmacològic com a dianes de drogues.
 • Caracterització d’hidrogels de pèptids.
 • Estudi ultraestructural de models biològics de malalties, per exemple, paràsit de la malària infectant l’eritròcit o canvis estructurals en cèl·lula tumoral…
 • Estudi dels canvis ultraestructurals provocats a les cèl·lules per assaigs amb drogues o modificacions genètiques vàries.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
DELGADO VALDERRAMA (*) LIDIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034860 ldelgado@ccit.ub.edu
MUELA CASTRO MARIA YOLANDA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034860 yolanda@ccit.ub.edu

(*) per a més informacióEnllaços d'interès:

ContactaReservaAlta usuariEquipament