Centres Científics i Tecnològics UB

Crio-Microscòpia electrònica

Contacte: insitu@ccit.ub.edu

Tècniques de preparació de mostres:
Fixació i inclusió de mostres a temperatura ambient: tècnica convencional.
Criofixació: alta pressió, impacte, immersió en propà o età.
Criosubstitució i crioinclusió.
Criofractura, Crioassecatge i ombrejats metàl·lics.
Ultramicrotomia: semifins, ultrafins tot tipus de resines.
Crioultramicrotomia: criopreparació i criotalls.
Crioultramicrotomia de mostres vítries (vitreous cryo-sectioning).
Tècniques de tinció i marcatge:
Tinció negativa i contrast.
Inmunomarcatges.
Hibridació in situ.
Autoradiografia.
Tècniques d’observació i anàlisi:
Microscòpia electrònica de transmissió temperatura ambient (100 kv – 120 kv)
Criomicroscòpia electrònica (200 kv FEG)
Tomografia i Crio-tomografia electròniques (+70º/-70º single axis)
Reconstrucció tridimensional
Tècniques de microscòpia òptica:
Inclusió en parafina.
Microtomia de parafina.
Hibridació in situ.
PCR in situ.
Ultraestructura convencional de cèl·lules senceres i teixits.
Ultraestructura convencional de partícules aïllades, orgànuls aïllats o petits organismes.
Ultraestructura d’alta preservació de cèl·lules, teixits i mostres particulades o petits organismes, mitjançant talls. Diversos graus de preservació i visualització.
Estudi de l’organització de partícules intramembrana.
Caracterització nanomètrica topogràfica i/o de l’interior de compostos lipo/lipoproteics, proteïnes, assemblatges de proteïnes, membranes i biomaterials.
Reconstrucció tridimensional d’estructures aïllades o particulades.
Reconstrucció tridimensional d’estructures (macromolècules, nanomàquines o cossos subcel·lulars) in situ, a l’interior de la cèl·lula.
Reconeixement molecular, o localització in situ a nivell subcel·lular, de proteïnes, àcids nucleics i altres macromolècules.
Estudis quantitatius de mesures o marcatges a escala nanomètrica.
Preparació bàsica per a microscòpia òptica de transmissió.
Estudi de l’estructura 3D de proteïnes o complexes macromoleculars.
Estudi de l’estructura en 3D d’estructures cellulars.
Caracterització de liposomes, micel·les, bicel·les o altres partícules lipoproteiques. Efecte de tensioactius. Interacció d’aquests compostos amb material biològic com vehicles de drogues.
Estudi de nanopartícules amb pèptids, proteïnes, etc. i la seva possible entrada a cèl·lules tumorals o a través de la pell, mucoses, barrera hematoencefàlica…
Estudi de cèl·lules o biomolècules funcionalitzades sobre substrats nanoestructurats.
Estudis 3D de proteïnes d’interès farmacològic com a dianes de drogues.
Caracterització d’hidrogels de pèptids.
Estudi ultraestructural de models biològics de malalties, per exemple, paràsit de la malària infectant l’eritròcit o canvis estructurals en cèl·lula tumoral…
Estudi dels canvis ultraestructurals provocats a les cèl·lules per assaigs amb drogues o modificacions genètiques vàries.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
DELGADO VALDERRAMA (*) LIDIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034658/ 934034860 934039037 ldelgado@ccit.ub.edu
MARTINEZ RUIZ GEMMA MARTA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034658/ 934034860 934039037 gema@ccit.ub.edu
MUELA CASTRO MARIA YOLANDA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034658/ 934034860 934039037 yolanda@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació