Centres Científics i Tecnològics UB

Difracció de raigs X (DRX)

Contacte: drx@ccit.ub.edu

DRX de materials policristal·lins en geometries de reflexió i transmissió.
DRX de materials policristal·lins en geometries de reflexió i transmissió en funció de la temperatura (termodifractometria).
DRX de monocristall per resolució d’estructures cristal·lines.
DRX en incidència rasant.
DRX amb goniòmetre de textures.
DRX de capes primes heteroepitaxials en alta i baixa resolució.
Reflectometria de raigs X.
Determinació d’estructures cristal·lines. Caracteritzacions cristal·logràfiques.
Anàlisi de cristal·linitat.
Anàlisi d’isoestructuralitat, isomorfisme i miscibilitat en estat sòlid.
Anàlisi qualitativa de fases cristal·lines.
Anàlisi semiquantitativa i quantitativa de fases cristal·lines (i eventualment de fases amorfes).
Anàlisi de fases en funció de la profunditat en materials en capa prima.
Estudis de polimorfime i pseudopolimorfisme.
Termodifractometria: Estudis de transicions de fases; seguiment de reaccions en estat sòlid; dilatació tèrmica; etc.
Ajust de perfil de difracció: Mètode de Rietveld.
Anàlisis de microestructura: Mida de dominis difractants i microdeformacions.
Determinació de gruixos, densitats i rugositats de materials en capa prima.
Anàlisis de textures i orientacions preferents.
Determinació de tensions residuals.
Determinació d’estats de tensió / relaxació en capes heteroepitaxials.
Determinació de composicions en heteroepitaxies de semiconductors.
Determinació d’orientació en monocristalls.
Difracció in plane.
Estudis de polimorfisme en fàrmacs i especialitats farmacèutiques.
Estudis d’isoestructuralitat i isomorfisme en fàrmacs i especialitats farmacèutiques.
Determinació d’estructures cristal·lines de materials de nova síntesi.
Anàlisi de fases de formigons, ciments, àrids i similars.
Anàlisi de fases qualitativa i quantitativa de materials geològics.
Caracteritzacions de materials de recobriments i en capa prima.
Determinació de tensions residuals en acers, altres metalls i en recobriments.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
ALCOBE OLLE (*) XAVIER CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 alcobe@ccit.ub.edu
BASSAS ALSINA JOSEP MARIA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 bassas@ccit.ub.edu
FONT BARDIA MERCE CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 mercef@ccit.ub.edu
PUIGJANER VALLET MARIA CRISTINA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 cris@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació