Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

08.06.2021

Prestació de serveis BPL a les Unitats d’Experimentació Animal dels CCiTUB

Les Unitats d’Experimentació Animal (UEA) dels CCiTUB, alineades amb la seva política de millora contínua, realitzen part de la seva oferta de prestació de serveis garantint la normativa BPL. Així doncs, els usuaris poden ara realitzar les seves investigacions a les UEA-CCiTUB sota normativa BPL i, posteriorment, si ho requereixen obtenir una certificació BPL dels seus propis estudis.

Per tal d’oferir aquest servei, el personal de les Unitats d’Experimentació Animal ha estat format en l’àmbit d’aplicació dels protocols verificats, compten amb l’organigrama i les qualificacions requerides per tal de realitzar les funcions assignades i, per fer-ho, es disposa d’un programa de garantia de qualitat que vetlla pel compliment i regulació on se segueixen auditories de verificació, i es disposa d’unes instal·lacions preparades per a seguir els estrictes controls de la normativa. Per tal de gestionar l’aplicació de la normativa BPL i del sistema de Qualitat ISO, els CCiTUB compten amb el recolzament del Servei de Qualitat de la Recerca de la UB, el qual realitza les auditories de seguiment i assessora les nostres Unitats d’Experimentació Animal.

Com a exemple dels estudis realitzats amb BPL a la Unitat d’Experimentació Animal de Medicina dels CCiTUB, es pot destacar el cas d’èxit del Laboratori CEX, el qual, recentment, ha obtingut el Certificat BPL de la Generalitat de Catalunya. Veure enllaç: [+].

Certificació BPL de la Generalitat de Catalunya

La definició de BPL que certifica la Generalitat de Catalunya és la següent:

“Els principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) o “Good Laboratoy Practice” (GLP), configuren un sistema de qualitat relatiu a l'organització i les condicions en què els laboratoris de recerca planifiquen, duen a terme, controlen, registren i arxiven els estudis no clínics de seguretat sanitària i mediambiental sobre substàncies i productes químics. Aquests estudis són necessaris per poder registrar i/o autoritzar productes químics com a medicaments, tant d'ús humà com veterinari, cosmètics, plaguicides, fitosanitaris, additius destinats a l'alimentació humana i animal i substàncies químiques industrials.

L'objectiu fonamental dels principis de BPL és garantir la qualitat i la integritat dels resultats d'aquests estudis, que constitueixen la base per a la seva acceptació mútua entre els diferents països, i d'aquesta manera, evitar duplicitats d’estudis, amb l'estalvi de temps i de recursos que això comporta.”

El Comitè Ètic d'Experimentació Animal

Per tal de vetllar per la cura i benestar dels animals d’experimentació, la UB va crear l’any 1989 el Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la UB (CEEA-UB). Aquest dona compliment al Decret 214/1997, de 30 de juliol, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques.

Les Unitats d'Experimentació Animal dels CCiTUB

Els CCiTUB disposen de sis UEA ubicats a les facultats de Biologia, Farmàcia i Psicologia, a la Facultat de Medicina del carrer Casanova, a l’edifici Docent de l’Hospital de Bellvitge i a l’edifici Docent Sant Joan de Déu.