Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

06.02.2014

Publicades les noves tarifes dels CCiTUB

Amb data 14 de gener s’han publicat les Tarifes UB pel 2014 actualitzades per el Consell Social a data 11/12/2013. Dins d'aquestes tarifes apareixen les relatives a la prestació de serveis de totes les tecnologies dels CCiTUB a les pàgines 75-85.

Les tarifes dels CCiTUB d’aquest any, que poden ser consultades a la web de la Universitat de Barcelona mitjançant el següent link [+], han estat estudiades i revisades per tal d’afavorir la continuïtat de la feina de tots els nostres usuaris, tan de l’àmbit públic com del privat. Els CCiTUB volen així contribuir a garantir la continuïtat de la recerca.

Durant els anys 2012 i 2013 s’ha dut a terme una actualització dels escandalls (sistema de càlcul de costos) de les prestacions de serveis corresponents a les unitats científico-tècniques dels CCiTUB. Pels nous càlculs s’ha tingut en compte la variació de preus en conceptes específics (fungible), altres despeses generals, així com l’entorn de mercat o la conjuntura econòmico-social actual.

A més a més, com a qualsevol centre de suport a la recerca, en els darrers anys s’han anat incorporant al parc instrumental ja existent dels Centres Científics i Tecnològics de la UB nou immobilitzat (accessoris, software, equips), ja sigui per convocatòries de concurrència pública, per acords estratègics amb institucions públiques i/o privades o per la cessió d’equipament, amb la conseqüent oferta de noves prestacions per als usuaris.

Al mateix temps, també s’ha produït la retirada d’equipament obsolet, per la qual cosa en la revisió de tarifes s’han eliminat els conceptes que ja no s’oferien.

Es vol destacar l’esforç en simplificar els conceptes descriptius, així com la unificació de prestacions de servei similars o anàlegs que s’ofereixen per diverses unitats que es troben situades físicament en diferents campus de la UB, però que compten amb el mateix instrumental i per tant ofereixen una prestació de servei afí i/o similar.

Comentar també que amb la revisió proposada i abaratint els costos en aquella instrumentació de més antiguitat s’espera obtenir un ús més proporcionat entre tot l’equipament existent en una mateixa unitat o laboratori, especialment en prestacions de rutina.

En el cas de les unitats que compten amb el mateix instrumental però que es troben físicament en diversos campus de la Universitat, s’ha aplicat una valoració individual unitat/equipament però en la proposta de les tarifes per a la Comissió Econòmica s’ha unificat per tal que les tarifes siguin les mateixes per a tots els usuaris, independentment que siguin usuaris d’un o altre campus universitari. És el cas concret de les unitats de microscòpia òptiques, citometria, genòmica, i microscopies electròniques aplicades a biomedicina, les quals es troben situades als campus Diagonal, Casanova i Bellvitge.