Centres Científics i Tecnològics UB

Curs per a la capacitació del personal usuari d'animals d'experimentació de la funció de Disseny de projectes i procediments (rosegadors i peixos/amfibis).
Funció D Ordre ECC/566/2015

Dates Objectius Metodologia Tarifes

Podeu consultar els canvis a la normativa actual i informació d'altres cursos de la UEA al següent enllaç: [+].


Dates

3 Edicions:
2 Novembre - 22 Desembre
11 Gener - 3 MarçObjectius del Curs

L'Ordre ECC/566/2015, del 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de cumplir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o suministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent la docència, especifica en l’Article 8, que per obtenir el reconeixement de la capacitació per a la funció de disseny dels projectes i procediments, es requerirà el cumpliment dels següents requisits:
a) Estar en possessió d’un títol universitari de llicenciatura, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altre disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.
b) Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d’aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció.

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació del personal que necessiti la capacitació per a la funció d) Disseny de projectes i procediments en rosegadors i peixos/amfibis. En aquest sentit, el programa que es presenta inclou les matèries que s’especifiquen en l'Ordre ECC/566/2015 per a aquesta funció.


Metodologia i organització

El curs s’imparteix en modalitat on line i en castellà. Els alumnes disposaran d’uns continguts per a cada mòdul que hauran de llegir. El tutor respondrà als dubtes que sorgeixin.

Cada mòdul s'avaluarà de manera independent. L'avaluació de la majoria dels mòduls es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes amb 4 opcions de resposta amb retroalimentació automàtica que serà necessari superar per passar al mòdul següent. En altres casos, l'avaluació es realitzarà mitjançant la resolució d'un cas pràctic que s'avaluarà segons els criteris definits en l'activitat pel professor responsable del mòdul.

Per a la superació del curs és obligatòria la superació de tots els mòduls i de les seves activitats.


Tarifes

TIPUS I. Alumne Màster de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

120€

TIPUS II. Alumne Doctorant de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

120€

TIPUS III. Personal intern de la UB/Grup UB

370€

TIPUS IV. Personal extern a la UB/Grup UB

590€


• MÒDULS TRONCALS
      Mòdul: Legislació nacional
      Mòdul: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 1
      Mòdul: Biologia bàsica i adequada, nivell 1
      Mòdul: Cura, salut i manipulació dels animals, nivell 1
      Mòdul: Reconeixement del dolor, el patiment i l’angoixa
      Mòdul: Mètodes incruents de sacrifici, nivell 1

• MÒDULS ESPECÍFICS DE LA FUNCIÓ DISSENY DE PROJECTES I PROCEDIMENTS
      Mòdul: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 2
      Mòdul: Fonaments de biologia i fisiologia animal (*)
      Mòdul: Procediments mínimament invasius sense anestèsia, nivell 1
      Mòdul: Disseny de projectes i procediments, nivell 1
      Mòdul: Disseny de projectes i procediments, nivell 2

(*) El mòdul de fonaments de biologia i fisiologia animal només serà obligatori en la funció d) per aquells alumnes que no estiguin en possessió d’un títol de llicenciatura, grau, màster o doctor, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altre disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre la biologia i la fisiologia animal, tal com s’especifica en l'Ordre ECC/566/2015.
Formulari de registre:

(*) camps obligatoris

Per a més informació contactar amb:
cursestab@ub.edu.Documentació a aportar

TIPUS I-II. Màster / Doctorat de la UB

- Còpia compulsada de l'original del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altre disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent

- Fotocòpia de la matrícula del màster/doctorat i comprovant del pagament efectiu de la matrícula

TIPUS III. Personal intern de la UB

- Còpia compulsada de l'original del títol de llicenciatura

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent

- Escrit del responsable immediat en el que es fa constar la necessitat de realitzar el curs

TIPUS IV. Personal extern a la UB

- Còpia compulsada de l'original del títol de llicenciatura

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent


Garikoitz Azkona Mendoza. Llicenciat en Veterinària, Doctor en Neurociències i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori (UAB). Responsable i Assessor en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Alvaro Gimeno Sandig. Llicenciat en Veterinària i Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Bellvitge dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Jordi Guinea Mejías. Doctor en Biologia (UB) i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori (UAB). Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Biologia dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Josep M. Marimon Escudé. Llicenciat en Veterinària (UAB) / DEA en Salut i Sanitat Animal (UAB). Tècnic superior de recerca dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Teresa Rodrigo Calduch. Doctora en Psicologia (UB) i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori (UAB). Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).
Contingut

Document

Programa +infoPer a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació, si us plau enviar un email a cursestab@ub.edu.